AQEEDAH: purey deen ki bunyaad, uski ahmiyat aur uski wazahat

‘Aqeedah, agar hum sirf lafz kay matlab pey ghour karein:

Aqeedah aata hai al-‘aqd sai jiska matlab hai “kissi cheez ka judna”

‘Aqeedah woh cheez hai jo k insaan deen kay taur per apnata hai. Jab kaha jaata hai k “is bandey ka Aqeedah acha hai”, iska matlab k usko apney deen pey koi shak nahi.

‘Aqeedah ka ta’luq dil sey hai kiyoun key kissi bhi cheez ka imaan dil mein hota hai aur us imaan ka yaqeen bhi dil mein hi hota hai.

Aqeedah ka matlab shariat k hawaaley sey: 

 iska matlab hai k aap imaan layein Allah pey, Uskey farishtoun pey, Uski kitaboun pey, Uski nabiyoun pey, Qiyamat k din pey, aur imaan layein Qadr pey, bura aur acha. Aur inko kehtey hai iman-e-mufassil.

Shariyat k dou(2) hissay hain: imaan aur afa’al

Jahan tak imaan ki baat hai: Yeh woh cheezain hain jo k fayl sey koi ma’ney nahi rakhti, jaisay k Allah ki Khudayi pey imaan lana aur yeh zimedaari qabool kerna k Ussi ki Ibaadat kerni hai, aur imaan laana un baqi  mazmoonoun pey jo abhi bataye gaye thei (in cheezoun k liye koyi fayl ya jismaani harkat ki zaroorat nahi).  Inhey (In cheezoun ko) (deen ki) bunyaad kaha jaata hai.

Jahan tak afa’al ki baat hai: Yeh woh cheezain hain jinko kernay ka aik khusoosi tareeqa hota hai jaisey kay namaaz, zakaat, roza rakhna, aur baaqi shariyaat mein diye afa’al. Inhey (In cheezoun ko) (deen ki) Shaakhein kaha jaata hai kiyoun k yeh bani jaati hain us imaan pey jo key deen ki bunyaad hai, chahey woh buniyaad sahi ho ya ghalat.

To sahi ‘aqeedah aik aisa buniyaadi kaam hai k jispey pura deen banta hai aur afa’al uskey saath chaltey hain jaisay kay Allah ta’ala fermaatey hain Quran mein, “to jissey bhi apney perwardigaar sey milnay ki aarzoo ho ussey chahiye kay neik ‘aamaal karey aur apney perwardigaaar ki ‘Ibaadat mein kissi ko bhi shareek na karey.”[1]

Aur Woh kehta hai, “Yaqeenan, teri taraf bhi aur tujhsey pehley (key tamaam nabiyoun) ki taraf bhi wahi ki gayi hai kei agar tuney shirk kiya to bila-shuba tera ‘aamaal zaaya ho jaye ga aur bil-yaqeen tu ziyakaroun mein sey ho jaye ga.“[2]

Yeh aayaat aur baaqi aayat jinka matlab aik jaisa hai, aur aisi aayat beintiha hain, nishaandahi kerti hain k aa’maal us waqt tak qabool nahi kiye jayein gei jubtuk wo shirk sey saaf ho. Issi wajah sey Allah ka hur nabi, sub sey pehlay apney logoun ka  aqeedah saaf kerta tha aur woh jaanta tha k yeh subsey ziada ahem cheez hai.

To yeh waazey hai k woh sabsey pehley logoun ko Allah ki ‘ibaadat ki tarhaf bulaatey thei aur unko doosrey cheezoun ki ibaadat sey mana kertay thei, jaisay key Allah quran mein pesh kertay hain, “Hum ney hur ummat(basti, waadiyaan) mein rasool bheja key (logoun!) Sirf Allah ki ‘ibaadat karo aur uskey siwa tamaam ma’abodoun sey bacho.“[3]

Hur pegamber ney apney logoun ko sabsey pehli cheez yehi batayi thi k :” Tum Allah ki ‘ibaadat karo, usskey siwa koi tumhaara ma’bood nahi(Laa ilaaha ill-Allaah: Allah k siwa aur koi ma’bood nahi)”.[4]

Nuh, Hud, Saalih, Shu’ayb, aur baaki jitney bhi nabi thei un sub ney apni qaum ko yehi bola.

Rasool-Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) Makkah mein tera (13) saal tak sirf logoun ko Tawheed ki taraf bulatey rahey aur unka aqeedah sahi kertay rahey kiyoun key yeh humaarey deen ki buniyaad hai jis par pura deen kharha hai. Har zamaney mein da’ai aur mujaddedeen Ambiah aur rasooloun ke pegham ko zinda kertey rahey hain. Unho ney bhi apni dawat ka aaghaaz Tawheed aur sahi aqeedah sey kiya, aur phir uskey baad unho ney Islam ki doosri cheezoun ko apni tawajjo di.
FootNote
1 Al-Kahf – 110
2 Al-Zumr – 65
3 An-Nahl – 36
4 Al-‘Araaf – 59, 65, 73, 85

Ahle-Sunnat ka AQEEDAH (aqeedah sey zaroori kuch bhi nahi…)

Ahle-Sunnat aur Jamaah kay aqeeday ki aik bahut khoobsurat explanation. Maanta houn k todhi lambi hai lekin Allah ka deen ka ‘ilm bagher jiddo-jehd k nahi mil sakta. Meri Allah sey yeh duah hai k aap logoun ko sabr aur samajh dei takey aap yeh padh sakein aur samajh sakey. aur phir samajhney k baad ispey amul ker sakein. Allah aap ki koshish ko qabool karey aur aap ki niyaat ko saaaf…..ameen….
Ahle-Sunnat ka Aqeedah!!