‘ilm ki ta’reef (“Is deen kay ‘ulama kahun hain?”)

Shaikh حفظه الله  ney shoruaat ki ‘ilm ki taareef sey. Arabi zabaan mein iska matlab hota hai ‘samajh’ ya ‘jaan-na’ aur shariyat key hawaaley sey iska matlab hai: “Islam key deen ko uski saboot key saath jaan-na”.

Aur meray (shaikh) ‘ilm key mutaabiq subsey acha ‘ilm ka ta’urruf woh hai jo al-haafidh Ibn Rajab رحمه الله ney apni kitaab, “Salaf ka ‘ilm khalaf k ‘ilm sey behtar hai” mein kahan key ”  ‘ilm aik nur hai, jo dil mein samaata hai. Iskey saath gulaam sach ko samajhta hai, aur issi nur k saath woh huq aur baatil mein tafreeq kerta hai, aur iss nur ko woh mukhtasir alfazoun mein logoun tak pohonchaata hai taakey jo bhi maqsad hai woh pura ho sakey”.

“Nur hai, jo dil mein samaata hai” ka matlab rohaani fezaan sey nahi aur na to iska matlab yeh hai key koi banda/bandi soney k baad uthey aur ussey yeh lagey key ‘ilm uskey dil mein samaa gaya hai. Balkey iska sacha matlab yeh hai key yeh nur sirf usko milta hai jo key beintiha ‘ilm haasil kerta hai aur apney aap ko ibaadat ki raah mein masroof rakhta hai. Uskey dil mein aik bahut badi khuwaahish hoti hai key wo Rasoolallah (صلى الله عليه و سلم) ki payrawi karey aur jo ‘ilm usney haasil kiya hai, uspey woh pura amal karey aur dusroun ko sikhaye. Yeh Allah ki rah mein aik bahut bada muqaam hai. To jub bhi koi ghulam yeh muqaam haasil kerta hai, Allaah سبحانه و تعالى us bandey/bandi key dil mein quran aur sunnat ki samajh daal detay hain aur usko unmein shumaar kertay hain, jinkey paas samajh ho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: